PDF BibTex RIS Cite

A STUDY ON THE USE OF ACTIVE TURKISH VOCABULARY IN THE WRITTEN EXPRESSION

Year 2016, Volume: 2 Issue: 5, 234 - 242, 26.08.2016
https://doi.org/10.18768/ijaedu.16921

Abstract

One of the prior conditions for Turkish to be used effectively and efficiently in written expression is that a language has rich vocabulary. The aim of this study is to put forth the relationship between different variants and active use of words in the 6th grade students in the primary education. It is also aimed to lead the work of teaching Turkish as mother tongue. In this study, first and foremost, the past and current situation of teaching vocabulary is to be dealt with. Furthermore, the issue of teaching Turkish vocabulary will be discussed. Before teaching vocabulary in mother tongue in class, a student’s active vocabulary is to be determined, and the content of the vocabulary education is to be shaped according to the data obtained from this study. In this research, a qualitative study has been used, and this research has been designed as a case study. The target group of the research consists of 37, sixth-grade primary school students, whose parents have declared personal information in forms, two written expression papers per student and also researcher’s observation notes have been analysed. 

The data obtained from the research are interpreted under these categories: 1. A total number of words used in the written expression of students, 2. The average number of words used by each participant, 3.the number of the words most frequently used, 4. The number of the words used by boys and girls, 5. Numbers for the parts of speech in use. Moreover, the issues related to the educational and income status of parents, whether the mother works or not and the number of siblings are compared with the data obtained.

Keywords: Vocabulary, Teaching Turkish Vocabulary as Mother Tongue, Written Expression

References

 • Anılan, H. ve Genç, B. (2011) Türkçe Dersinde Öğrenilen Yeni Sözcüklerin Yazılı Anlatımlarda Kullanım Durumu. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), s.111-132
 • Aksan, D. (2000) Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim. TDK Yayınları. Ankara
 • Aksan, D. (2006) Türkçenin Sözvarlığı. Engin Yay. Ankara
 • Akyol, H. (2005) Türkçe İlk Okuma Yazma Öğretimi. PegemA Yayıncılık. Ankara
 • Alperen, N. (2001) Türkçe Okuma ve Yazma Eğitimi Rehberi. Alperen Yayınları. Ankara
 • Atalay, İ. (2004) Açıklamalı Türkçe İngilizce Doğa Bilimleri Sözlüğü: Mete Basım Yayın. İzmir
 • Barın, E. (2003) Yabancılara Türkçenin Öğretiminde Temel Söz Varlığının Önemi. Türklük Bilimi Araştırmaları. S.13
 • Creswell, W.J. (2015) Nitel Araştırma Yöntemleri. (Çev. Ed. M. Üstün, S. B. Demir) Siyasal Kitabevi. Ankara
 • Çelen, N. (1993). Ailenin Dil Gelişimine Etkisi F. Oğuzkan (Ed.) İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi ve Sorunları, Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları, s.77-93
 • Davaslıgil, Ü. (1985) Farklı Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Çevreden Gelen Birinci Sınıf Çocuklarının Dil Gelişimine Okulun Etkisi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. İstanbul
 • Dilâçar, A. (1962) Dil ve Gerçek. Türk Dili. S.133.
 • Gülsoy, T. ve Uçgun, D. (2013). 6.Sınıf Öğrencilerinin Kelime Hazinesinin Geliştirilmesinde Eğitsel Oyunların Etkisinin İncelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 8(13), s.943-952
 • İnanç Yazgan, B. ve diğerleri, (2004) Gelişim Psikolojisi. Nobel Kitabevi. Adana
 • Karacan, E. (2000) Çocuklarda Dil Gelişimini Etkileyen Faktörler. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, http:// www. ttb.org.tr /STED/ sted0700/ 6.html adresinden 01.03.2016 tarihinde alıntılanmıştır.
 • Karatay, H. (2007) Kelime Öğretimi. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı:1, s.141-153
 • Kurudayıoğlu, M. ve Karadağ, Ö. (2005) Kelime Hazinesi Çalışmaları Açısından Kelime Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme. G.Ü, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), s.293-307
 • Kongar, E.(1998) 21. Yüzyılda Türkiye. Remzi Kitabevi. İstanbul
 • Merriam, B.S. (2013) Nitel Araştırma.(Çev.Ed.S.Turan) Nobel Yayıncılık. Ankara
 • Özbay, M. ve Melanlıoğlu, D. (2008). Türkçe Eğitiminde Kelime Hazinesinin Önemi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (5)1, s.30-45
 • Özbay, M. ve Zorbaz, K. Z. (2012) İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yazma Tutukluğu Düzeyleri Üzerine Bir Değerlendirme. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, S.1
 • Özdoğru, N..(1958) Türkçemiz. Gün Matbaası. İstanbul
 • Punch, F.K.(2014) Sosyal Araştırmalara Giriş. Siyasal Kitabevi. Ankara
 • Sezer, A. ve diğerleri. (1991) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları. Eskişehir
 • Yavuzer, H. (2001) Çocuk Psikolojisi. Remzi Kitabevi. 20. Basım. Ankara

Year 2016, Volume: 2 Issue: 5, 234 - 242, 26.08.2016
https://doi.org/10.18768/ijaedu.16921

Abstract

References

 • Anılan, H. ve Genç, B. (2011) Türkçe Dersinde Öğrenilen Yeni Sözcüklerin Yazılı Anlatımlarda Kullanım Durumu. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), s.111-132
 • Aksan, D. (2000) Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim. TDK Yayınları. Ankara
 • Aksan, D. (2006) Türkçenin Sözvarlığı. Engin Yay. Ankara
 • Akyol, H. (2005) Türkçe İlk Okuma Yazma Öğretimi. PegemA Yayıncılık. Ankara
 • Alperen, N. (2001) Türkçe Okuma ve Yazma Eğitimi Rehberi. Alperen Yayınları. Ankara
 • Atalay, İ. (2004) Açıklamalı Türkçe İngilizce Doğa Bilimleri Sözlüğü: Mete Basım Yayın. İzmir
 • Barın, E. (2003) Yabancılara Türkçenin Öğretiminde Temel Söz Varlığının Önemi. Türklük Bilimi Araştırmaları. S.13
 • Creswell, W.J. (2015) Nitel Araştırma Yöntemleri. (Çev. Ed. M. Üstün, S. B. Demir) Siyasal Kitabevi. Ankara
 • Çelen, N. (1993). Ailenin Dil Gelişimine Etkisi F. Oğuzkan (Ed.) İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi ve Sorunları, Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları, s.77-93
 • Davaslıgil, Ü. (1985) Farklı Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Çevreden Gelen Birinci Sınıf Çocuklarının Dil Gelişimine Okulun Etkisi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. İstanbul
 • Dilâçar, A. (1962) Dil ve Gerçek. Türk Dili. S.133.
 • Gülsoy, T. ve Uçgun, D. (2013). 6.Sınıf Öğrencilerinin Kelime Hazinesinin Geliştirilmesinde Eğitsel Oyunların Etkisinin İncelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 8(13), s.943-952
 • İnanç Yazgan, B. ve diğerleri, (2004) Gelişim Psikolojisi. Nobel Kitabevi. Adana
 • Karacan, E. (2000) Çocuklarda Dil Gelişimini Etkileyen Faktörler. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, http:// www. ttb.org.tr /STED/ sted0700/ 6.html adresinden 01.03.2016 tarihinde alıntılanmıştır.
 • Karatay, H. (2007) Kelime Öğretimi. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı:1, s.141-153
 • Kurudayıoğlu, M. ve Karadağ, Ö. (2005) Kelime Hazinesi Çalışmaları Açısından Kelime Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme. G.Ü, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), s.293-307
 • Kongar, E.(1998) 21. Yüzyılda Türkiye. Remzi Kitabevi. İstanbul
 • Merriam, B.S. (2013) Nitel Araştırma.(Çev.Ed.S.Turan) Nobel Yayıncılık. Ankara
 • Özbay, M. ve Melanlıoğlu, D. (2008). Türkçe Eğitiminde Kelime Hazinesinin Önemi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (5)1, s.30-45
 • Özbay, M. ve Zorbaz, K. Z. (2012) İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yazma Tutukluğu Düzeyleri Üzerine Bir Değerlendirme. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, S.1
 • Özdoğru, N..(1958) Türkçemiz. Gün Matbaası. İstanbul
 • Punch, F.K.(2014) Sosyal Araştırmalara Giriş. Siyasal Kitabevi. Ankara
 • Sezer, A. ve diğerleri. (1991) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları. Eskişehir
 • Yavuzer, H. (2001) Çocuk Psikolojisi. Remzi Kitabevi. 20. Basım. Ankara

Details

Journal Section Articles
Authors

Halide GAMZE İNCE YAKAR

Publication Date August 26, 2016
Submission Date August 22, 2016
Acceptance Date
Published in Issue Year 2016Volume: 2 Issue: 5

Cite

EndNote %0 IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education A STUDY ON THE USE OF ACTIVE TURKISH VOCABULARY IN THE WRITTEN EXPRESSION %A Halide Gamze İnce Yakar %T A STUDY ON THE USE OF ACTIVE TURKISH VOCABULARY IN THE WRITTEN EXPRESSION %D 2016 %J IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education %P 2411-1821-2411-1821 %V 2 %N 5 %R doi: 10.18768/ijaedu.16921 %U 10.18768/ijaedu.16921

 Published and Sponsored by OCERINT International © 2015 - 2023

Contact: ijaedujournal@hotmail.com

Creative Commons License

International E-Journal of Advances in Education by IJAEDU is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Permissions beyond the scope of this license may be available at http://ijaedu.ocerintjournals.org