Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2016, Volume 2, Issue 6, 357 - 364, 09.12.2016
https://doi.org/10.18768/ijaedu.280562

Abstract

References

 • Alger, C. L. (2009). Secondary Teachers’ Conceptual Metaphors of Teaching and Learning: Changes Over the Career Span. Teaching and Teacher Education, (25), 743–751.
 • Arnett, R. C. (1999). Metaphorical guidance: Administration as building and renovation. Journal of Educational Administration, 37(1), 80-89.
 • Aydın, M. (2014). Çağdaş Eğitim Denetimi (6. Baskı). Gazi Kitabevi: Ankara.
 • Bakioğlu, A. (2016). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Bakioğlu, A. (Editör). Ankara: Nobel Yayıncılık, 317-336.
 • Boydak Özan, M. ve Şener, G. (2015). Sınıf Öğretmenlerinin Denetim Sürecine İlişkin Algı ve Beklentilerinin Metaforlar Aracılığı ile Belirlenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi,41:19-33.
 • Cerit, Y. (2008). Öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin müdür kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 33(147), 3-13.
 • Cook-Sather, A. (2003). Movements of mind: The matrix, metaphors and re-imaging education. Teachers College Record, 105(6), 946-977.
 • Çetin, A. (2016). An Analysis of Metaphors Used By High School Students to Describe Physics, Physics Lesson and Physics Teacher. European Journal of Physics Education, 7(2), 1-20.
 • Doğanay, E. (2006). Taşra Birimlerindeki İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Yürütülen Teftiş Hizmetlerinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 • Döş, İ. (2005). İlköğretim düzeyinde kullanılan öğretmen teftiş formunun yeterlik düzeyine ilişkin, denetçi, yönetici ve sınıf öğretmeni algıları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Dur, F. (2006). Understanding metaphor: A cognitive approach focusing on identification and interpretation of metaphors in poetry. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Evcim, U. (2008). Örgüt kültürünün algılanmasında metaforların rolü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Felzman, D. (2014). Using Metaphorical Models for Describing Glaciers. International Journal of Science Education, 36 (16), 2795-2824.
 • Glose, H. G. & Scherr, R. E. (2015). Enacting conceptual metaphor through blending: learning activities embodying the substance metaphor for energy. International Journal of Science Education, 37 (5-6), 839-866.
 • Goldstein, L. B. (2005). Becoming a teacher as a hero’s journey: Using metaphor in preservice teacher education. Teacher Education Quarterly, 32(1), 7-24.
 • İbret, B.Ü. & Aydınözü, D. (2011). The metaphors developed by elementary school-second stage students on the concept of "world". Kastamonu Education Journal, 19 (1), 85-102.
 • İlğan, A. (2008). Transıtıon from clınıcal supervısıon to developmental and reflectıve supervısıon .Ahmet Keleşoğlu Journal of Education Faculty, Vol: 25, 263-282
 • Keskinkılıç, K. (2011). Yönetim ve okul yönetimi ile ilgili temel kavramlar. Keskinkılıç, K. (Editör). İkinci Baskı. Anlara: Pegem Akademi Yayıncılık, ss. 1-27.
 • Kocabaş, İ. ve Özdemir T. Y. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin denetime ilişkin metaforik algıları. II. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi. 23-25 Haziran Kütahya.
 • Korkmaz, T. ve Öner, S. (2013). Eğitim Yapıları ve Yönetimleri Açısından Çeşitli Ülkelere Bir Bakış. Ada, S. ve Baysal, Z. N. (Editör). Ankara: Nobel Yayıncılık: 5-35.
 • Lakoff, G. ve Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Memduhoğlu, H. B. ve Mazlum, M. M. (2014). Bir değişim hikâyesi: Eğitim denetmenlerine ilişkin metaforik algılar. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 28-47.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Morgan, G. (1998). Metaphor in Management and Organization Theories. Mess, Istanbul.
 • Oğuz, E., Yılmaz, K., & Taşdan, M. (2007). İlköğretim denetmenlerinin ve ilköğretim okulu yöneticilerinin denetim inançları. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 39-51.
 • Oxford, R., Tomlinson, S., Barcelos, A., Harrington, C., Lavine, R., Saleh, A. ve Longhini, A. (1998). Clashing metaphors about classroom teachers: Toward asystematic typology for the language teaching field. System, 26, 3-50.
 • Öz, F., (2003). Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Sisteminde Teftiş. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Yayın No:88.
 • Özmen, F. ve Batmaz, C. (2006). İlköğretim okul müdürlerinin öğretmen denetimindeki etkililikleri, hizmet yılı ve görev türü değişkenine göre öğretmen görüşleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 102-120.
 • Rızvanoğlu, K. (2007). Grafik kullanıcı arayüzlerinde metaforların kültürlerarası kavranışı (Fransa ve Türkiye’de bir e-öğrenim sitesi üzerinden karşılaştırmalı bir çalışma). Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Saban, A. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğrenci Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326.
 • Saban, A. (2008). Okula İlişkin Metaforlar, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 459-495.
 • Saban, A, Koçbeker, B. N. & Saban A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 6(2), 461-522.
 • Sünbül, Ö. ve İnandı, Y. (2005). İlköğretim ve lise öğretmenlerinin, ilköğretim ve bakanlık müfettişlerine ilişkin tutumlarını belirlemeye yönelik ölçek geliştirme çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 214-226.
 • Tamimi, Y. (2005). Örgüt kültürünün metaforlarla analizi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Taymaz, H. (2002). Eğitim Sisteminde Teftiş–Kavramlar, İlkeler, Yöntemler. Ankara: Pegem akademi Yayıncılık.
 • Taymaz, H. (2011a). Okul Yönetimi. (10. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Taymaz, H. (2011b). Teftiş -kavramlar, ilkeler, yöntemler- (8. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
 • Töremen, F. ve Döş, İ. (2009). İlköğretim öğretmenlerinin müfettişlik kavramına ilişkin metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9, 1973-2012.
 • Töremen, F. ve Hozatlı, M. (2006). İlköğretim okul yöneticilerinin, ilköğretim denetçilerinin kurum denetiminde gösterdikleri liderlik davranışlarına ilişkin görüşleri. Milli Eğitim. 130, 202-216.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

AN INVESTIGATION OF METAPHORS USED BY PRIMARY SCHOOL TEACHERS TO DESCRIBE SUPERVISORS*

Year 2016, Volume 2, Issue 6, 357 - 364, 09.12.2016
https://doi.org/10.18768/ijaedu.280562

Abstract

This study is a qualitative exploration of the perceptions of primary school teachers of their supervisors using metaphors. Data in this study was obtained from interviews with 106 classroom teachers who had been supervised at least once. They worked at schools in Istanbul during the 2015-2016 academic year in the following districts: Esenler, Küçükçekmece, Başakşehir, Kartal, and Bağcılar. Interviews were coded and analyzed using the content analysis technique. The metaphors teachers used to describe supervisors could be grouped into the following categories: profession, sports, family, fear, food, animals, guidance, and objects. Results show that primary school teachers have mostly negative perceptions of supervisors, which agrees with other studies. To address this, we recommend improving communication between teachers and supervisors.

References

 • Alger, C. L. (2009). Secondary Teachers’ Conceptual Metaphors of Teaching and Learning: Changes Over the Career Span. Teaching and Teacher Education, (25), 743–751.
 • Arnett, R. C. (1999). Metaphorical guidance: Administration as building and renovation. Journal of Educational Administration, 37(1), 80-89.
 • Aydın, M. (2014). Çağdaş Eğitim Denetimi (6. Baskı). Gazi Kitabevi: Ankara.
 • Bakioğlu, A. (2016). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Bakioğlu, A. (Editör). Ankara: Nobel Yayıncılık, 317-336.
 • Boydak Özan, M. ve Şener, G. (2015). Sınıf Öğretmenlerinin Denetim Sürecine İlişkin Algı ve Beklentilerinin Metaforlar Aracılığı ile Belirlenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi,41:19-33.
 • Cerit, Y. (2008). Öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin müdür kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 33(147), 3-13.
 • Cook-Sather, A. (2003). Movements of mind: The matrix, metaphors and re-imaging education. Teachers College Record, 105(6), 946-977.
 • Çetin, A. (2016). An Analysis of Metaphors Used By High School Students to Describe Physics, Physics Lesson and Physics Teacher. European Journal of Physics Education, 7(2), 1-20.
 • Doğanay, E. (2006). Taşra Birimlerindeki İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Yürütülen Teftiş Hizmetlerinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 • Döş, İ. (2005). İlköğretim düzeyinde kullanılan öğretmen teftiş formunun yeterlik düzeyine ilişkin, denetçi, yönetici ve sınıf öğretmeni algıları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Dur, F. (2006). Understanding metaphor: A cognitive approach focusing on identification and interpretation of metaphors in poetry. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Evcim, U. (2008). Örgüt kültürünün algılanmasında metaforların rolü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Felzman, D. (2014). Using Metaphorical Models for Describing Glaciers. International Journal of Science Education, 36 (16), 2795-2824.
 • Glose, H. G. & Scherr, R. E. (2015). Enacting conceptual metaphor through blending: learning activities embodying the substance metaphor for energy. International Journal of Science Education, 37 (5-6), 839-866.
 • Goldstein, L. B. (2005). Becoming a teacher as a hero’s journey: Using metaphor in preservice teacher education. Teacher Education Quarterly, 32(1), 7-24.
 • İbret, B.Ü. & Aydınözü, D. (2011). The metaphors developed by elementary school-second stage students on the concept of "world". Kastamonu Education Journal, 19 (1), 85-102.
 • İlğan, A. (2008). Transıtıon from clınıcal supervısıon to developmental and reflectıve supervısıon .Ahmet Keleşoğlu Journal of Education Faculty, Vol: 25, 263-282
 • Keskinkılıç, K. (2011). Yönetim ve okul yönetimi ile ilgili temel kavramlar. Keskinkılıç, K. (Editör). İkinci Baskı. Anlara: Pegem Akademi Yayıncılık, ss. 1-27.
 • Kocabaş, İ. ve Özdemir T. Y. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin denetime ilişkin metaforik algıları. II. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi. 23-25 Haziran Kütahya.
 • Korkmaz, T. ve Öner, S. (2013). Eğitim Yapıları ve Yönetimleri Açısından Çeşitli Ülkelere Bir Bakış. Ada, S. ve Baysal, Z. N. (Editör). Ankara: Nobel Yayıncılık: 5-35.
 • Lakoff, G. ve Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Memduhoğlu, H. B. ve Mazlum, M. M. (2014). Bir değişim hikâyesi: Eğitim denetmenlerine ilişkin metaforik algılar. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 28-47.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Morgan, G. (1998). Metaphor in Management and Organization Theories. Mess, Istanbul.
 • Oğuz, E., Yılmaz, K., & Taşdan, M. (2007). İlköğretim denetmenlerinin ve ilköğretim okulu yöneticilerinin denetim inançları. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 39-51.
 • Oxford, R., Tomlinson, S., Barcelos, A., Harrington, C., Lavine, R., Saleh, A. ve Longhini, A. (1998). Clashing metaphors about classroom teachers: Toward asystematic typology for the language teaching field. System, 26, 3-50.
 • Öz, F., (2003). Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Sisteminde Teftiş. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Yayın No:88.
 • Özmen, F. ve Batmaz, C. (2006). İlköğretim okul müdürlerinin öğretmen denetimindeki etkililikleri, hizmet yılı ve görev türü değişkenine göre öğretmen görüşleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 102-120.
 • Rızvanoğlu, K. (2007). Grafik kullanıcı arayüzlerinde metaforların kültürlerarası kavranışı (Fransa ve Türkiye’de bir e-öğrenim sitesi üzerinden karşılaştırmalı bir çalışma). Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Saban, A. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğrenci Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326.
 • Saban, A. (2008). Okula İlişkin Metaforlar, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 459-495.
 • Saban, A, Koçbeker, B. N. & Saban A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 6(2), 461-522.
 • Sünbül, Ö. ve İnandı, Y. (2005). İlköğretim ve lise öğretmenlerinin, ilköğretim ve bakanlık müfettişlerine ilişkin tutumlarını belirlemeye yönelik ölçek geliştirme çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 214-226.
 • Tamimi, Y. (2005). Örgüt kültürünün metaforlarla analizi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Taymaz, H. (2002). Eğitim Sisteminde Teftiş–Kavramlar, İlkeler, Yöntemler. Ankara: Pegem akademi Yayıncılık.
 • Taymaz, H. (2011a). Okul Yönetimi. (10. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Taymaz, H. (2011b). Teftiş -kavramlar, ilkeler, yöntemler- (8. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
 • Töremen, F. ve Döş, İ. (2009). İlköğretim öğretmenlerinin müfettişlik kavramına ilişkin metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9, 1973-2012.
 • Töremen, F. ve Hozatlı, M. (2006). İlköğretim okul yöneticilerinin, ilköğretim denetçilerinin kurum denetiminde gösterdikleri liderlik davranışlarına ilişkin görüşleri. Milli Eğitim. 130, 202-216.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Details

Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Yusuf CERİT
Türkiye


Hatice KADİOĞLU ATEŞ
Türkiye


Serkan KADİOĞLU
0000-0002-3268-4852
Türkiye

Publication Date December 9, 2016
Application Date December 23, 2016
Acceptance Date
Published in Issue Year 2016, Volume 2, Issue 6

Cite

EndNote %0 IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education AN INVESTIGATION OF METAPHORS USED BY PRIMARY SCHOOL TEACHERS TO DESCRIBE SUPERVISORS* %A Yusuf Cerit , Hatice Kadioğlu Ateş , Serkan Kadioğlu %T AN INVESTIGATION OF METAPHORS USED BY PRIMARY SCHOOL TEACHERS TO DESCRIBE SUPERVISORS* %D 2016 %J IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education %P 2411-1821-2411-1821 %V 2 %N 6 %R doi: 10.18768/ijaedu.280562 %U 10.18768/ijaedu.280562

 Published and Sponsored by OCERINT International © 2015 - 2022

Contact: ijaedujournal@hotmail.com

Creative Commons License

International E-Journal of Advances in Education by IJAEDU is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Permissions beyond the scope of this license may be available at http://ijaedu.ocerintjournals.org