Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2017, Volume 3, Issue 8, 383 - 395, 31.08.2017
https://doi.org/10.18768/ijaedu.336724

Abstract

References

  • Терзиев, В., И. Аврамова (2002a), Социалната политика в контекста на Европейската интеграция и реализиране на изследване на възможностите за въвеждане на технологията „План за действие”, Сборник с доклади от IV-та Национална научно-практическа конференция „Службите по заетостта и новите предизвикателства за реализиране на активната политика на пазара на труда”, 14-15 май 2002 г., Терзиев, В. (2002b), Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”, „Труд и право”, бр.11, София, ноември 2002г. Терзиев, В. (2002c), Общините и социалното подпомагане, Информационен бюлетин „Реформата в местното самоуправление“, бр.12, Фондация зареформа в местното самоуправление, София, 2002г. Коцева М., В. Терзиев, З. Андреева (2003a), Проблеми на оценката на активните политики на пазара на труда, Пета национална конференция „Службите по заетостта и Европейския пазар на труда”, Русенски университет „Ангел Кънчев”, МТСП, АЗ, Русе, 29-30 май 2003г. Терзиев, В., А. Делибашева (2003b), Социална подкрепа и партньрство в сферата на професионалното ориентиране за младежи и възрастни, Първа научно-практическа конференция с международно участие „Мрежи за професионално ориентиране за младежи и възрастни”, Икономически университет, Варна, 4-5 юни 2003г. Наньова, Ц., В. Терзиев (2003c), Осигуряване на заетост на лица в неравностойно положение. Финансово стимулиране на работодатели за разкриване на нови работни места. Адаптивност имобилност на работната сила, Юбилейна международна конференция „Трудът и неговата защита презXXI век”, Университет за национално и световно стопанство, София, 29 май 2003г. Терзиев, В. (2003d), Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”, Информационен бюлетин по труда, кн.2, София, 2003. Терзиев, В. (2003e), Новият социален модел, като ефективна възможност за реализиране на активната политика на пазара на труда в България, Национална научно-практическа конференция „Гъвкавата заетост и проблеми на нейната регулация”, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 4 юли 2003г. Терзиев, В., Ю. Младенов, М. Стойчев (2004), Изследване възможностите за трудовата реинтеграция на продължително безработни лица на пазара на труда чрез програма за заетост, УНИТЕХ’04, Габрово,18-19 ноември 2004г. Том III. Терзиев, В. (2005), Общ анализ на въздействието на програмата „От социални помощи към осигуряване на заетост” на националния трудов пазар, УНИТЕХ’05, Габрово, 24-25 ноември 2005г. Том III. Терзиев, В., Ю. Младенов (2012a), Активна социална програма и нейното стратегическо преимущество, Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Том 51, серия 5.1., Русе, 2012г. Терзиев, В. (2012b), Критерии и показатели за социална ефективност, Международна научна конференция, Сборник доклади, том III, Габрово, УНИТЕХ 16-17 ноември 2012г. Димитрова, С., В. Терзиев (2014a), Предложения в области социального капитала, партнерства и сети. Развитие социальной экономики. Поддержка социальной инновации, Международная научно-практическая конференция „Экономические науки: теоретический и практический взгляд”, 1 октября 2014, Уфа, Россия. Терзиев, В., С. Димитрова (2014b), Определяне на критерии и показатели за социална ефективност, Юбилейна научна конференция 2014 „100 годиниавиационно образование в България”, Национален военен университет „Васил Левски”, 9-10 октомври 2014г., гр.Долна Митрополия. Терзиев, В., С. Димитрова (2014c), Ролята на социалната политика в икономическото развитие, Юбилейна научна конференция 2014 „100 годиниавиационно образование в България”, Национален военен университет „Васил Левски”, 9-10 октомври 2014г., гр.Долна Митрополия. Терзиев, В. (2014d), Социалното програмиране в системата на социалните категории, VII Международная научная конференция „Инновации в технологиях и образовании” (КузГТУ), Белово, Россия, 2014. Сборник статей часть 2. Терзиев, В., Е. Арабска (2015a), Социалното програмиране в контекста на насърчаване на социалната активност. Юбилейна международна научна конференция „Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения”, Свищов, 30-31 октомври 2015 г. Терзиев, В., Е. Арабска (2015b), Активните трансформации в политиките за функциониращ пазар на труда и за заетост. Научна конференция с международно участие „Иновации в образованието“, 25-27 септември2015г. ШУ „Епископ Константин Преславски“. Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски“, т.XIXD Педагогически факултет, ISSN 1314-6769, Научни трудове от конференция Терзиев, В., Е. Арабска (2015c), Изграждането на функциониращ пазар на труда в периода на преход на българската икономика. Научна конференция с международно участие „Иновации в образованието“, 25-27 септември 2015г. ШУ „Епископ Константин Преславски“. Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, т. XIXD Педагогически факултет, ISSN 1314-6769, Научни трудове от конференция, стр.82-95. Терзиев, В., Е. Арабска (2015d), Мониторинг на активните политики на пазара натруда в България, Първа научно-практическа конференция с международно участие „Социална работа, мениджмънт и социално развитие: съвременни предизвикателства, перспективи и иновативни практики 2015”, 1-2 октомври 2015, ТУ-Варна. Терзиев, В. (2016a), Приложение на социалното програмиране в регулирането на социалното развитие: ефективни социални политики чрез насърчаване на социалната активност на човешкия ресурс. Годишник/СА „Д. А. Ценов”, Том СХIX, Свищов 2016. Терзиев, В., Е. Арабска (2016b), Основни профили на безработните лица в България. Четиринадесета младежка научно-практическа конференция, 19-20 април 2016г. Федерация на научно-техническите съюзи, София. Сборник доклади. Терзиев, В., Е. Арабска (2016c), Динамика в уязвимите групи на пазарана труда в България. Четиринадесета младежка научно-практическа конференция, 19-20 април 2016г. Федерация на научно-техническитесъюзи, София. Сборник доклади. Терзиев, В., П. Димитрова (2014e), Развитие системы социальной поддержки в Болгарии, Сборник статей Международной научно-практической конференции „Актуальные проблемы современной науки”, Аэтерна (Уфа) 2014. Терзиев, В. (2014f), Преслава Димитрова, Развитие структуры системы социальной поддержки Болгарии, Сборник статей Международной научно-практической конференции „Актуальные проблемы современной науки”, Аэтерна (Уфа) 2014. Terziev, V. (2012c), Social technology as a method for management of the social processes, International Conference „Trends in economics and management for the 21st century“(2012), Brno, Czech Republic. Terziev, V. (2012d), The active model of a social programme and its strategic advantage, International Conference „Trends in economics and management for the 21st century” (2012), Brno, Czech Republic. Terziev, V. (2013a), Social technology as a method for management of the social processes, International Conference on Business and Economy (ICBE) Interdisciplinary studies on a new economy, 5-7 June, Constanta, Romania, 2013. Terziev, V. (2013b), The active model of a social programme and its strategic advantage,12th International Scientific Conference: Management Horizons in Changing Economic Environment& Visions and Challenges, Kaunas, Lithuania on September 26-28, 2013. Terziev, V., S. Dimitrova, E. Arabska (2015e), Linking active social policies to education and qualification problems on the labor market. Humanitarian approaches to the Periodic Law // Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives. Proceedings of the 6th International symposium. „East West” Association for Advanced Studies and Higher Education. Vienna. 2015. ISBN-13 978-3-903063-01-3. Terziev, V., S. Dimitrova, E. Arabska (2015f), „From social support to employment”: considering target groups’ needs in actice social policies. Актуальные проблемы социально-экономических исследований: сборник материалов. VIII Международная научно-практическая конференция, (г.Махачкала, 24 января, 2015г.) Махачкала: ООО „Апробация”, 2015. Terziev, V. (2015g), Social programming in the system of sociological categories concerning market economy and labor market development in transition economy, Конференция „Культура. Духовность. Общество”, ЦРНС, Новосибирск, Россия, 2015. Terziev, V., S. Dimitrova, E. Arabska (2015h), Social activity of human resources - a basis for effective social policy (Социалната активност на човешкия ресурс – основа за ефективна социална политика), Fifth international scientific and applicative conference KNOWLEDGE – WHO AND WHAT, 21-25 May 2015, Bansko, Bulgaria, Journal of Process Management (JPMNT) – New Technologies, International, The International Scientific Conference „KNOWLEDGE - WHO AND WHAT”(held in Bansko, 21-25 May 2015), Special Edition, Volume 9, May 2015. Terziev, V., Е. Arabska (2015i), Social policy and social programming: key implications concerning development of active labor market policies and employment. Proceedings of 17th International Academic Conference, Vienna, June 21-24, 2015, IISES. Terziev, V., S. Dimitrova (2015j), Social activity of the human factor, Alma Mater University of Sibiu National Conference with International participation, 28 -30 of May 2015, Sibiu, Romania. Sibiu Alma Mater University Journal, Seies SC. Social sciences, Vol.8, N1, 2015.

THE NEEDS OF CONTINUING VOCATIONAL TRAINING OF SOCIAL WORK SPECIALISTS PROVIDING SOCIAL SERVICES

Year 2017, Volume 3, Issue 8, 383 - 395, 31.08.2017
https://doi.org/10.18768/ijaedu.336724

Abstract

This study justifies the need for building a system for research, identification and monitoring of the needs of vocational training in compliance to the constantly changing needs of the labour market. When considered in a narrower sense this problem justifies and proves the need for this activity related to social work and social workers. A method for determining the need for continuing vocational training of specialists in social work is developed and an experimental model for its implementation is offered.

References

  • Терзиев, В., И. Аврамова (2002a), Социалната политика в контекста на Европейската интеграция и реализиране на изследване на възможностите за въвеждане на технологията „План за действие”, Сборник с доклади от IV-та Национална научно-практическа конференция „Службите по заетостта и новите предизвикателства за реализиране на активната политика на пазара на труда”, 14-15 май 2002 г., Терзиев, В. (2002b), Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”, „Труд и право”, бр.11, София, ноември 2002г. Терзиев, В. (2002c), Общините и социалното подпомагане, Информационен бюлетин „Реформата в местното самоуправление“, бр.12, Фондация зареформа в местното самоуправление, София, 2002г. Коцева М., В. Терзиев, З. Андреева (2003a), Проблеми на оценката на активните политики на пазара на труда, Пета национална конференция „Службите по заетостта и Европейския пазар на труда”, Русенски университет „Ангел Кънчев”, МТСП, АЗ, Русе, 29-30 май 2003г. Терзиев, В., А. Делибашева (2003b), Социална подкрепа и партньрство в сферата на професионалното ориентиране за младежи и възрастни, Първа научно-практическа конференция с международно участие „Мрежи за професионално ориентиране за младежи и възрастни”, Икономически университет, Варна, 4-5 юни 2003г. Наньова, Ц., В. Терзиев (2003c), Осигуряване на заетост на лица в неравностойно положение. Финансово стимулиране на работодатели за разкриване на нови работни места. Адаптивност имобилност на работната сила, Юбилейна международна конференция „Трудът и неговата защита презXXI век”, Университет за национално и световно стопанство, София, 29 май 2003г. Терзиев, В. (2003d), Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”, Информационен бюлетин по труда, кн.2, София, 2003. Терзиев, В. (2003e), Новият социален модел, като ефективна възможност за реализиране на активната политика на пазара на труда в България, Национална научно-практическа конференция „Гъвкавата заетост и проблеми на нейната регулация”, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 4 юли 2003г. Терзиев, В., Ю. Младенов, М. Стойчев (2004), Изследване възможностите за трудовата реинтеграция на продължително безработни лица на пазара на труда чрез програма за заетост, УНИТЕХ’04, Габрово,18-19 ноември 2004г. Том III. Терзиев, В. (2005), Общ анализ на въздействието на програмата „От социални помощи към осигуряване на заетост” на националния трудов пазар, УНИТЕХ’05, Габрово, 24-25 ноември 2005г. Том III. Терзиев, В., Ю. Младенов (2012a), Активна социална програма и нейното стратегическо преимущество, Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Том 51, серия 5.1., Русе, 2012г. Терзиев, В. (2012b), Критерии и показатели за социална ефективност, Международна научна конференция, Сборник доклади, том III, Габрово, УНИТЕХ 16-17 ноември 2012г. Димитрова, С., В. Терзиев (2014a), Предложения в области социального капитала, партнерства и сети. Развитие социальной экономики. Поддержка социальной инновации, Международная научно-практическая конференция „Экономические науки: теоретический и практический взгляд”, 1 октября 2014, Уфа, Россия. Терзиев, В., С. Димитрова (2014b), Определяне на критерии и показатели за социална ефективност, Юбилейна научна конференция 2014 „100 годиниавиационно образование в България”, Национален военен университет „Васил Левски”, 9-10 октомври 2014г., гр.Долна Митрополия. Терзиев, В., С. Димитрова (2014c), Ролята на социалната политика в икономическото развитие, Юбилейна научна конференция 2014 „100 годиниавиационно образование в България”, Национален военен университет „Васил Левски”, 9-10 октомври 2014г., гр.Долна Митрополия. Терзиев, В. (2014d), Социалното програмиране в системата на социалните категории, VII Международная научная конференция „Инновации в технологиях и образовании” (КузГТУ), Белово, Россия, 2014. Сборник статей часть 2. Терзиев, В., Е. Арабска (2015a), Социалното програмиране в контекста на насърчаване на социалната активност. Юбилейна международна научна конференция „Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения”, Свищов, 30-31 октомври 2015 г. Терзиев, В., Е. Арабска (2015b), Активните трансформации в политиките за функциониращ пазар на труда и за заетост. Научна конференция с международно участие „Иновации в образованието“, 25-27 септември2015г. ШУ „Епископ Константин Преславски“. Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски“, т.XIXD Педагогически факултет, ISSN 1314-6769, Научни трудове от конференция Терзиев, В., Е. Арабска (2015c), Изграждането на функциониращ пазар на труда в периода на преход на българската икономика. Научна конференция с международно участие „Иновации в образованието“, 25-27 септември 2015г. ШУ „Епископ Константин Преславски“. Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, т. XIXD Педагогически факултет, ISSN 1314-6769, Научни трудове от конференция, стр.82-95. Терзиев, В., Е. Арабска (2015d), Мониторинг на активните политики на пазара натруда в България, Първа научно-практическа конференция с международно участие „Социална работа, мениджмънт и социално развитие: съвременни предизвикателства, перспективи и иновативни практики 2015”, 1-2 октомври 2015, ТУ-Варна. Терзиев, В. (2016a), Приложение на социалното програмиране в регулирането на социалното развитие: ефективни социални политики чрез насърчаване на социалната активност на човешкия ресурс. Годишник/СА „Д. А. Ценов”, Том СХIX, Свищов 2016. Терзиев, В., Е. Арабска (2016b), Основни профили на безработните лица в България. Четиринадесета младежка научно-практическа конференция, 19-20 април 2016г. Федерация на научно-техническите съюзи, София. Сборник доклади. Терзиев, В., Е. Арабска (2016c), Динамика в уязвимите групи на пазарана труда в България. Четиринадесета младежка научно-практическа конференция, 19-20 април 2016г. Федерация на научно-техническитесъюзи, София. Сборник доклади. Терзиев, В., П. Димитрова (2014e), Развитие системы социальной поддержки в Болгарии, Сборник статей Международной научно-практической конференции „Актуальные проблемы современной науки”, Аэтерна (Уфа) 2014. Терзиев, В. (2014f), Преслава Димитрова, Развитие структуры системы социальной поддержки Болгарии, Сборник статей Международной научно-практической конференции „Актуальные проблемы современной науки”, Аэтерна (Уфа) 2014. Terziev, V. (2012c), Social technology as a method for management of the social processes, International Conference „Trends in economics and management for the 21st century“(2012), Brno, Czech Republic. Terziev, V. (2012d), The active model of a social programme and its strategic advantage, International Conference „Trends in economics and management for the 21st century” (2012), Brno, Czech Republic. Terziev, V. (2013a), Social technology as a method for management of the social processes, International Conference on Business and Economy (ICBE) Interdisciplinary studies on a new economy, 5-7 June, Constanta, Romania, 2013. Terziev, V. (2013b), The active model of a social programme and its strategic advantage,12th International Scientific Conference: Management Horizons in Changing Economic Environment& Visions and Challenges, Kaunas, Lithuania on September 26-28, 2013. Terziev, V., S. Dimitrova, E. Arabska (2015e), Linking active social policies to education and qualification problems on the labor market. Humanitarian approaches to the Periodic Law // Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives. Proceedings of the 6th International symposium. „East West” Association for Advanced Studies and Higher Education. Vienna. 2015. ISBN-13 978-3-903063-01-3. Terziev, V., S. Dimitrova, E. Arabska (2015f), „From social support to employment”: considering target groups’ needs in actice social policies. Актуальные проблемы социально-экономических исследований: сборник материалов. VIII Международная научно-практическая конференция, (г.Махачкала, 24 января, 2015г.) Махачкала: ООО „Апробация”, 2015. Terziev, V. (2015g), Social programming in the system of sociological categories concerning market economy and labor market development in transition economy, Конференция „Культура. Духовность. Общество”, ЦРНС, Новосибирск, Россия, 2015. Terziev, V., S. Dimitrova, E. Arabska (2015h), Social activity of human resources - a basis for effective social policy (Социалната активност на човешкия ресурс – основа за ефективна социална политика), Fifth international scientific and applicative conference KNOWLEDGE – WHO AND WHAT, 21-25 May 2015, Bansko, Bulgaria, Journal of Process Management (JPMNT) – New Technologies, International, The International Scientific Conference „KNOWLEDGE - WHO AND WHAT”(held in Bansko, 21-25 May 2015), Special Edition, Volume 9, May 2015. Terziev, V., Е. Arabska (2015i), Social policy and social programming: key implications concerning development of active labor market policies and employment. Proceedings of 17th International Academic Conference, Vienna, June 21-24, 2015, IISES. Terziev, V., S. Dimitrova (2015j), Social activity of the human factor, Alma Mater University of Sibiu National Conference with International participation, 28 -30 of May 2015, Sibiu, Romania. Sibiu Alma Mater University Journal, Seies SC. Social sciences, Vol.8, N1, 2015.

Details

Journal Section Articles
Authors

Venelin TERZİEV
Bulgaria

Publication Date August 31, 2017
Application Date September 4, 2017
Acceptance Date July 10, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 3, Issue 8

Cite

EndNote %0 IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education THE NEEDS OF CONTINUING VOCATIONAL TRAINING OF SOCIAL WORK SPECIALISTS PROVIDING SOCIAL SERVICES %A Venelin Terziev %T THE NEEDS OF CONTINUING VOCATIONAL TRAINING OF SOCIAL WORK SPECIALISTS PROVIDING SOCIAL SERVICES %D 2017 %J IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education %P 2411-1821-2411-1821 %V 3 %N 8 %R doi: 10.18768/ijaedu.336724 %U 10.18768/ijaedu.336724

 Published and Sponsored by OCERINT International © 2015 - 2021

Contact: ijaedujournal@hotmail.com

Creative Commons License

International E-Journal of Advances in Education by IJAEDU is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Permissions beyond the scope of this license may be available at http://ijaedu.ocerintjournals.org